REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO Szortsy.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Właścicielem PORTALU internetowego Szortsy.pl jest Michał Frasiński BOMAMIA, Szafrańska 16, 31-587 Kraków NIP 6751420556, - zwana w dalszej części regulaminu Wydawcą.
 • PORTAL internetowy Szortsy.pl (zwany w dalszej części „PORTALEM”) działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego regulaminu.
 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z postanowień niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • PORTAL w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 ze zm.).
 • Wszelkie prawa do PORTALU należą do Wydawcy, z kolei prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Wydawcę na PORTALU.

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 • Użytkownikiem PORTALU jest każda osoba korzystająca z PORTALU Szortsy.pl.
 • Korzystanie przez Użytkowników z PORTALU, jak również rejestracja na PORTALU są bezpłatne.
 • Korzystanie przez Użytkowników z PORTALU oraz z materiałów rozpowszechnianych na PORTALU możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy o ochronie baz danych. oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Powyższe dotyczy każdej aktywności jaką użytkownik może podjąć na PORTALU.
 • Każde inne wykorzystanie PORTALU i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawcy i lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Bezprawne korzystanie z PORTALU i poszczególnych elementów jego zawartości skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów kodeksu cywilnego i karnego.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich usług PORTALU w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza § 2 pkt 3 regulaminu lub dopuszcza się działań opisanych w § 2 pkt 4 i 5 regulaminu, Wydawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • Korzystając z PORTALU użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 • Użytkownik publikując swoje wpisy reprezentuje własne poglądy i opinie ponosząc wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego na PORTALU. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach PORTALU.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach PORTALU:
  1. linków i materiałów handlowych oraz jakichkolwiek przekazów reklamowych,
  2. materiałów i treści chronionych prawem autorskim lub naruszających prawa osobiste osób trzech, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
  3. treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej czy też z powodu orientacji seksualnej,
  4. treści zawierających słowa wulgarne i obraźliwe, jak również treści uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, będące pomówieniami i propagujące przemoc. Zabronione jest również nadużywanie przy generowaniu treści wpisów caps locka, „emotikon” i nadmierne popełnianie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
 • Niedopuszczalne jest również naruszanie przez Użytkowników dobrego imienia PORTALU i Wydawcy, prowokowanie, oczernianie i pomawianie Wydawcy i innych Użytkowników PORTALU, podejmowanie działań naruszających funkcjonowanie PORTALU,
 • Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego konta, jak również zakładanie kolejnego konta po zablokowaniu poprzedniego.
 • Wydawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania treści, o których mowa w § 2 pkt 11 regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również blokowania uczestnictwa na PORTALU w stosunku do osób naruszających postanowienia § 2 pkt 11 niniejszego regulaminu. Konto lub konta Użytkownika mogą zostać zablokowane przez Wydawcę również w przypadku zaistnienia zdarzeń o których mowa w § 2 pkt 12 i 13 niniejszego regulaminu. W odniesieniu do uprawnienia w postaci zablokowania konta Użytkownika Wydawca umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec tego uprawnienia. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników PORTALU.
 • Użytkownik ma prawo zlikwidować własne konto założone i funkcjonujące na PORTALU, co nie wymaga zgody czy też akceptacji WYDAWCY. Po zlikwidowaniu konta przez Użytkownika, na PORTALU pozostają wszelkie przejawy jego aktywności w tym komentarze. W przypadku komentarzy nazwa konta określona zostanie przez Wydawcę jako "użytkownik usunięty".
 • Użytkownik, zamieszczając jakikolwiek wpis na PORTALU, a w szczególności wypowiedź, komentarz, opinię, ocenę upoważnia nieodpłatnie Wydawcę do:
  1. zapisywania publikowanych wpisów w bazach danych Wydawcy PORTALU,
  2. obróbki cyfrowej, celem dostosowania wpisu do wymogów portalu, na którym funkcjonuje PORTAL,
  3. publikowania i rozpowszechniania wpisu w sieci internetowej,
  4. włączania wpisu lub jego fragmentu do innych utworów i tworzenia opracowań,
  5. publicznego udostępniania jego treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu lub czasie przez siebie wybranym.

§ 3

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 • Wydawca nie przetwarza danych osobowych

§ 4

WARUNKI TECHNICZNE

 • Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w PORTALU treści, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania ograniczającego, lub wyłączającego publikację określonych treści z PORTALU.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wydawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PORTALU i poszczególnych usług dostępnych na PORTALU, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu PORTALU lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na stronie internetowej PORTALU tj. od dnia 09.11.2022
 • Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich udostępnienia na PORTALU.